Impresszum

A kézilabdasport blogja - a szabad vélemény oldala.

A hatosfal.hu nem hírportál.

A publikált írások egy-egy szerzőnk véleményét, gondolatait tartalmazzák, kérünk mindenkit, hogy ennek tudatában olvassa oldalunkat!

Nem csak állítunk, sokszor feltételezünk, nem mindig tudunk, inkább csak sejtünk, de soha nem csak nézünk, hanem látunk is!

A hatosfal.hu blogportált abból a célból hoztuk létre, hogy eltérően a tényközlő híroldalak struktúrájától több szempontból is megvitathassuk kedvenc sportunk, a kézilabda múltját, jelenét és jövőjét. Hogy minden európai szinten is eredményes csapatunknak legyen saját felülete, létrehoztunk aloldalakat (lenn látható). Ezek tartalommal való feltöltését, szerkesztését igyekeztünk minden esetben a klubhoz kötődő szerzőkre bízni, ez sikerült is. Elutasítunk és felszólítás nélkül törlünk minden uszító vagy gyűlölködő megnyilvánulást az aloldalakról, személyes véleményedre természetesen minden esetben kíváncsiak vagyunk, de arra kérünk, uralkodj magadon, amikor ezt kifejted!

Jelenlegi aloldalaink:

veszprem.hatosfal.hu

szoged.hatosfal.hu

gyor.hatosfal.hu

valogatott.hatosfal.hu

 


 

Impresszum - Copyright - Adatkezelés

 

Kiadó: Hatosfal Kft.
Cím: H-8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 294/a
Telefon: +36 20 9 584 980

 

Főszerkesztő: Peresztegi Csilla

Ügyvezető: Feminger György

Felügyeleti szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125
Telefon: (+36 1) 391 1400 Fax: (+36 1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: www.naih.hu

Copyright - Szerzői Jogok

Jelen honlap kiadója a Hatosfal Kft. Minden, a hatosfal.hu weboldalon és aloldalaikon található tartalom a Hatosfal Kft. szellemi tulajdonának minősül.

A honlapon közzétett bejegyzések, fotógalériák valamint egyéb szerzői alkotások csak forrásmegjelöléssel használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.
A Hatosfal Kft. fenntart minden, a bejegyzések/fotók bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak, aloldalak tartalmát és kialakítását magyar és nemzetközi jogszabályok védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A Hatosfal Kft. a lehető legpontosabb információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Adatkezelés

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Hatosfal Kft (8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 294/A. Cégjegyzék szám: 19-09-517497; Adószám: 25075359-2-19) (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, (a továbbiakban: Infotv.) 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XL VIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Társaság internetes szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó adatkezeléseit (xxxxxx - folyamatban), személyre szabott hirdetések internetes megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezeléseit pedig (xxxxxx - folyamatban) számon nyilvántartásba vette.

A jelen Szabályzatot a Társaság vezetősége 201x.xx.xx napján, a 201x/xx-es határozat alapján léptette életbe.

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1. Az Adatkezelés során a Társaság kizárólag a feladat jellegéhez igazodó személyes adatokat kezeli, és kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett döntése alapján.
Az előzetes döntés alapján kezelhető adatok köre: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely (irányítószám), születési hely és idő, valamint a számlázáshoz szükséges adatok (számlázási név, cím, adószám; kapcsolattartó adatai [név, beosztás, telefonszám, fax, email cím])

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során, generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az Adatkezelésre a Társaság felhasználóinak, többek között olvasóinak, és hirdetőinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2 Az Adatkezelés célja a Társaság kiadványai révén, illetve az internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, és személyre szabott hirdetések megjelenítése az Adatkezelők kiadványaiban, internetes oldalain. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a személyre szabott hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4 Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért és valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e- mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel internetes szolgáltatás esetleges igénybevétele esetén egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

V. Az Adatkezelés elvei

5.1 Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2 Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3 A kezelt Személyes adatok körének tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VI. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi, adatbiztonsági irányelvek

6.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2 Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv.-nek, és a bevezetőben hivatkozott más jogszabályoknak valamint a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön és Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

6.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

6.4 A Társaság rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet.

6.5 Az érintett felhasználót kérelmére tájékoztatni kell Személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így a kezelt Személyes adatok köréről, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő(k) személyéről illetve arról, hogy kik ismerhetik meg a kezelt Személyes adatokat, valamint kiterjed az érintett felhasználó Adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

6.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintett felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7 Az Adatkezelő a Személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

6.8 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza az azokhoz való jogosultatlan hozzáférést, továbbá azok sérülését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Társaság a jogszabályokban foglalt kötelező előírásokat a Személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének, és a rendelkezésre állásának szervezési (humán, jogi) és technikai (fizikai, logikai) védelmével valósítja meg.

VII. Az Adatkezelés időtartama

7.1. Az érintett felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri a Személyes adatok törlését, illetve az adott szolgáltatást meg nem szűnteti. A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben a Személyes adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor - bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára - megőrizni is.

7.2. Az érintett felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha az érintett felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak - addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg az érintett felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az érintett felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a 2008. évi XLVIII. törvényben („Grtv.”) 6. §-ában hivatkozott, reklám célú közvetlen megkeresés (elektronikus direkt marketing, e-DM levél) küldése különálló szolgáltatásnak minősül.

7.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az érintett felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye - nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve - nem lesz beazonosítható.

VIII. Adatfeldolgozás:

8.1 A Társaság külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat szükség esetén a fenti II. pontban meghatározottak dolgozzák fel.

IX. Adattovábbítás lehetősége

9.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2. Amennyiben a Társaság oldalain található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintett felhasználót nem hozhatja.

X. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

10.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó következő belépéssel elfogadja a mindenkori Szabályzat rendelkezéseit.

XI. Az érintett felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

11.1 Személyes adataik kezeléséről az érintett felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az hatosfal@gmail.com. címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

11.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles írásban válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. E tájékoztatás ingyenes abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ha az Adatkezelő által kezelt Személyes adat a valóságnak nem felel meg, az érintett felhasználó az Infotv. 17.§-a alapján kérheti adatainak helyesbítését.

XII. A Személyes adatok törlése

12.1 Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, továbbá ha az érintett felhasználó azt az Infotv. 14.§ c.) pontja alapján kéri, ha az hiányos vagy téves (és ezen állapot jogszerűen nem orvosolható), illetőleg ha az Adatkezelés célja megszűnt, valamint abban az esetben is, ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közölnie kell az elutasítás ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatni köteles az érintettet a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

XIII. Tiltakozás Személyes adat kezelése ellen

13.1 Az érintett tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen, ha

a Személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az Adatkezelést törvény rendelte el;

a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

13.2 A Társaság - az Adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságának kérdésében döntést hoz, melyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és Adattovábbítást is - megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

13.3 Amennyiben az érintett az Adatkezelő tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetőleg az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetőleg az Adatkezelő rendelkezésére álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1 Az érintett felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Alapvető Jogok Biztosának segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a hatosfal@gmail.com e-mail címen.